روابط عمومی

اخذ پروانه تحقیق و توسـعه توسط شرکت صنایع سیـمان غرب

دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت صنایع سیمان غرب

اخذ پروانه کاربرد علامت اساندارد اجباری در خصوص تولید سیمان مقاوم با رده مقاومتی 525-1

صنایع سیمان غرب مرکزیت کمکهای شرکتهای سیمانی سراسر کشور

سیمان غرب صادر کننده برتر سال 1396

تشکیل جلسه بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف

اخذ پروانه تحقیق و توسـعه توسط شرکت صنایع سیـمان غرب

دریافت تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط شرکت صنایع سیمان غرب

اخذ پروانه کاربرد علامت اساندارد اجباری در خصوص تولید سیمان مقاوم با رده مقاومتی 525-1

صنایع سیمان غرب مرکزیت کمکهای شرکتهای سیمانی سراسر کشور

سیمان غرب صادر کننده برتر سال 1396

تشکیل جلسه بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف