درباره ما

تاریخچه :شركت سهامی صنايع سيمان غرب در تاريخ24 مرداد ماه1353 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره437مورخ1353/5/24درادارة ثبت شركتها ومالكيت صنعتي كرمانشاه به ثبت رسيد. شركت درتاريخ 1358/3/13مشمول بند(ج) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران شناخته وازتاريخ1359/4/2هيئت مديره منتخب سازمان صنایع ملي ايران اداره امورآن رابعهده گرفت دراجراي راي مورخ1364/9/4صادره ازسوي هيئت پنج نفره موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران مطالبات بانكها درابتداي سال 1358به سرمايه تبديل وازتاريخ1365/2/24اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران(بانك صنعت ومعدن) صورت پذيرفت. متعاقباً باعنايت به آگهي واگذاري سهام بانك صنعت ومعدن مبني برواگذاري 6325010 سهم متعلقه(حدوداً81/46 درصد ازكل سهام شركت)، پيشنهادات واصله درمورخ 1373/10/19مفتوح ونتيجتاً شركت سيمان فارس وخوزستان باتوجه به توافقنامه شماره 977/مسا مورخ1373/11/18موفق به خريدسهام مزبوروازتاريخ1373/11/23 اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران انجام گرديد.درتاريخ1374/8/21سهام شركت صنايع سيمان غرب دربورس اوراق بهادارتهران پذيرفته شد . شركت جزء واحدهاي تجاري اصلي گروه شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان مي‌باشد.مرکز اصلی دركيلومتر15 جاده كرمانشاه – همدان ودفتر شرکت در تهران ، انتهای خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ( یوسف آباد ) نبش خیابان 72 شماره 478 طبقه سوم واقع است .

فعاليت اصلي : موضوع فعاليت شركت طبق مادة 2 اساسنامه ، ايجاد و بهره‌ برداري ازكارخانجات سيمان و هر نوع خريد وسائل و تأسيسات و مواد و ماشين‌آلات مورد نياز كارخانه و فروش انواع محصولات آن و ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان وهر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شركت و سرمايه گذاري ومشاركت درشركتهاي ديگر و انجام خدمات آزمايشگاهي مي‌باشد. به موجب پروانه بهره ‌برداري شمارة 121339 مورخ 1373/2/26كه توسط ادارة كل صنايع کرمانشاه صادرشده ، بهره‌برداري از كارخانه شركت با ظرفيت 600000 تن سيمان در اسفند ماه 1356آغاز شده وپروژه افزایش ظرفیت (از2000 تن به4000 تن درروز) در اردیبهشت ماه 1387 افتتاح رسمی گردیده ودرتاریخ 1387/10/30 ،پروانه بهره برداری به شماره 12/27976 به مقدار 1.200.000 تن سیمان سالانه توسط سازمان صنایع و معادن کرمانشاه صادر گردیده است .