درباره ما

تاریخچه :شركت سهامی صنايع سيمان غرب در تاريخ24 مرداد ماه1353 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره437مورخ1353/5/24درادارة ثبت شركتها ومالكيت صنعتي كرمانشاه به ثبت رسيد. شركت درتاريخ 1358/3/13مشمول بند(ج) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران شناخته وازتاريخ1359/4/2هيئت مديره منتخب سازمان صنایع ملي ايران اداره امورآن رابعهده گرفت دراجراي راي مورخ1364/9/4صادره ازسوي هيئت پنج نفره موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران مطالبات بانكها درابتداي سال 1358به سرمايه تبديل وازتاريخ1365/2/24اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران(بانك صنعت ومعدن) صورت پذيرفت. متعاقباً باعنايت به آگهي واگذاري سهام بانك صنعت ومعدن مبني برواگذاري 6325010 سهم متعلقه(حدوداً81/46 درصد ازكل سهام شركت)، پيشنهادات واصله درمورخ 1373/10/19مفتوح ونتيجتاً شركت سيمان فارس وخوزستان باتوجه به توافقنامه شماره 977/مسا مورخ1373/11/18موفق به خريدسهام مزبوروازتاريخ1373/11/23 اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران انجام گرديد.درتاريخ1374/8/21سهام شركت صنايع سيمان غرب دربورس اوراق بهادارتهران پذيرفته شد . شركت جزء واحدهاي تجاري اصلي گروه شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان مي‌باشد.مرکز اصلی دركيلومتر15 جاده كرمانشاه – همدان ودفتر شرکت در تهران ، انتهای خیابان مطهری-خ سلیمان خاطرنبش کوچه گروس پلاک 115 واقع است .

فعاليت اصلي : موضوع فعاليت شركت طبق مادة 2 اساسنامه ، ايجاد و بهره‌ برداري ازكارخانجات سيمان و هر نوع خريد وسائل و تأسيسات و مواد و ماشين‌آلات مورد نياز كارخانه و فروش انواع محصولات آن و ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان وهر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شركت و سرمايه گذاري ومشاركت درشركتهاي ديگر و انجام خدمات آزمايشگاهي مي‌باشد. به موجب پروانه بهره ‌برداري شمارة 121339 مورخ 1373/2/26كه توسط ادارة كل صنايع کرمانشاه صادرشده ، بهره‌برداري از كارخانه شركت با ظرفيت 600000 تن سيمان در اسفند ماه 1356آغاز شده وپروژه افزایش ظرفیت (از2000 تن به4000 تن درروز) در اردیبهشت ماه 1387 افتتاح رسمی گردیده ودرتاریخ 1387/10/30 ،پروانه بهره برداری به شماره 12/27976 به مقدار 1.200.000 تن سیمان سالانه توسط سازمان صنایع و معادن کرمانشاه صادر گردیده است .

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به عنوان یکی ازشرکت های تابعه سیمان فارس وخوزستان می باشد که دربهمن ماه 1356 باظرفیت 2000 تن سیمان در روز به بهره برداری رسید.همجنین درفاصله زمانی 1387-1381 باصرف هزینه ای معادل 107 میلیارد تومان پروژه افزایش ظرفیت تولید از 2000 تن به 4000 تن درروز انجام وبهره برداری آن در 30/10/1387 باهمکاری شرکت اف ال اشميت انجام گردید.این کارخانه بااستفاده ازمعادن بسیار غنی مواد اولیه وبا بهره گیری ازدانش وتخصص بالای مهندسین وکارکنان با تجربه وماشین آلات مجهز وآزمایشگاههای ایکس ری،شیمی وفیزیک به همراه تیم کنترل کیفی محصولات خودرادرردیف بهترین ها قرار داده است.بطوریکه علاوه برتامین نیاز داخلی،درخارج ازکشور نیز محصولات خود رابه صورت کلینکر،سیمان پرتلند نوع یک( کلاس 425-1 و525-1)، تیپ 2،تیپ 5 درکیسه های 50 کیلویی استاندارد وکیسه پالتبندی وشیرینگ شده یا جامبوبگ (فله )عرضه می نماید.این کارخانه قادراست محصولات خودرا مطابق بااستاندارد های جهانی تولید وعرضه نماید.

تاریخچه :شركت سهامی صنايع سيمان غرب در تاريخ24 مرداد ماه1353 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره437مورخ1353/5/24درادارة ثبت شركتها ومالكيت صنعتي كرمانشاه به ثبت رسيد. شركت درتاريخ 1358/3/13مشمول بند(ج) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران شناخته وازتاريخ1359/4/2هيئت مديره منتخب سازمان صنایع ملي ايران اداره امورآن رابعهده گرفت دراجراي راي مورخ1364/9/4صادره ازسوي هيئت پنج نفره موضوع ماده (2) متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران مطالبات بانكها درابتداي سال 1358به سرمايه تبديل وازتاريخ1365/2/24اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران(بانك صنعت ومعدن) صورت پذيرفت. متعاقباً باعنايت به آگهي واگذاري سهام بانك صنعت ومعدن مبني برواگذاري 6325010 سهم متعلقه(حدوداً81/46 درصد ازكل سهام شركت)، پيشنهادات واصله درمورخ 1373/10/19مفتوح ونتيجتاً شركت سيمان فارس وخوزستان باتوجه به توافقنامه شماره 977/مسا مورخ1373/11/18موفق به خريدسهام مزبوروازتاريخ1373/11/23 اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران انجام گرديد.درتاريخ1374/8/21سهام شركت صنايع سيمان غرب دربورس اوراق بهادارتهران پذيرفته شد . شركت جزء واحدهاي تجاري اصلي گروه شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان مي‌باشد.مرکز اصلی دركيلومتر15 جاده كرمانشاه – همدان ودفتر شرکت در تهران ، انتهای خیابان مطهری-خ سلیمان خاطرنبش کوچه گروس پلاک 115 واقع است .

فعاليت اصلي : موضوع فعاليت شركت طبق مادة 2 اساسنامه ، ايجاد و بهره‌ برداري ازكارخانجات سيمان و هر نوع خريد وسائل و تأسيسات و مواد و ماشين‌آلات مورد نياز كارخانه و فروش انواع محصولات آن و ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان وهر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شركت و سرمايه گذاري ومشاركت درشركتهاي ديگر و انجام خدمات آزمايشگاهي مي‌باشد. به موجب پروانه بهره ‌برداري شمارة 121339 مورخ 1373/2/26كه توسط ادارة كل صنايع کرمانشاه صادرشده ، بهره‌برداري از كارخانه شركت با ظرفيت 600000 تن سيمان در اسفند ماه 1356آغاز شده وپروژه افزایش ظرفیت (از2000 تن به4000 تن درروز) در اردیبهشت ماه 1387 افتتاح رسمی گردیده ودرتاریخ 1387/10/30 ،پروانه بهره برداری به شماره 12/27976 به مقدار 1.200.000 تن سیمان سالانه توسط سازمان صنایع و معادن کرمانشاه صادر گردیده است .

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به عنوان یکی ازشرکت های تابعه سیمان فارس وخوزستان می باشد که دربهمن ماه 1356 باظرفیت 2000 تن سیمان در روز به بهره برداری رسید.همجنین درفاصله زمانی 1387-1381 باصرف هزینه ای معادل 107 میلیارد تومان پروژه افزایش ظرفیت تولید از 2000 تن به 4000 تن درروز انجام وبهره برداری آن در 30/10/1387 باهمکاری شرکت اف ال اشميت انجام گردید.این کارخانه بااستفاده ازمعادن بسیار غنی مواد اولیه وبا بهره گیری ازدانش وتخصص بالای مهندسین وکارکنان با تجربه وماشین آلات مجهز وآزمایشگاههای ایکس ری،شیمی وفیزیک به همراه تیم کنترل کیفی محصولات خودرادرردیف بهترین ها قرار داده است.بطوریکه علاوه برتامین نیاز داخلی،درخارج ازکشور نیز محصولات خود رابه صورت کلینکر،سیمان پرتلند نوع یک( کلاس 425-1 و525-1)، تیپ 2،تیپ 5 درکیسه های 50 کیلویی استاندارد وکیسه پالتبندی وشیرینگ شده یا جامبوبگ (فله )عرضه می نماید.این کارخانه قادراست محصولات خودرا مطابق بااستاندارد های جهانی تولید وعرضه نماید.