معادن

معادن

معادن مورد استفاده کارخانه در فاصله  5تا 8 کیلومتری کارخانه واقع شده وذخیره قطعی 55 میلیون تن را دارد که عمدتاً ازانوع مارل(خاک رس-مارل-مارا آهکی –سنگ آهک) تشکیل شده است.

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

آنالیزنمونه ای ازهریک ازمواد معدنی فوق بدین شرح می باشند.

 • معدن سنگ آهک در فاصله 5 کیلومتری کارخانه وبه نام معدن حاجی آباد در حال بهره برداری است که ذخیره 200 میلیون تن اکسید کلسیم رادارد.
 • معدن پوزولان واقع در دهگلان روستای خان آباد، شهرستان قروه استان کردستان در فاصله 200 کیلومتری در شمال کارخانه سیمان غرب واقع شده است.محدوده معدن با مساحت 412.5 هکتار با ذخیره قطعی 52 میلیون تن وذخیره احتمالی 96 میلیون تن تخمین زده شده است.انالیز نمونه ای از آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ سیلیس مصرفی کارخانه از معدن سیلیس کوزران در فاصله 90 کیلومتری شمال غربی کرمانشاه تامین می گردد .آنالیز نمونه ای آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ گچ مصرفی کارخانه ازمعادن استان ودر فاصله 150 کیلومتری به نام معدن گچ جویزر ایوان در نزدیکی ایلام با ذخیره 25 میلیون تن که آنالیز آن به شرحل ذیل می باشد تامین می گردد.
 • سنگ آهن مصرفی کارخانه از معدن( سرمک ملایر-اسد آباد همدان) که درفاصله( 200-70) کیلومتری کارخانه قرار دارد تهیه می شود .
  • محدوده مطالعاتی و موقعیت جغرافیایي معدن

   محدودة مطالعاتي با وسعت حدود100 هكتار، بخشي از نقشه کرمانشاه درباخترایران بین 21 و 34 تا 22 و34 عرض شمالي و 17 و47 تا 18 و47 طول خاوری واقع شده است. این محدوده بخشي از کوهستان بزرگ زاگرس را دربرمي گیرد. شهرکرمانشاه با ارتفاع 1410 متر از سطح دریا در باختر آن قرار دارد. منطقه دارای آب و هوای معتدل کوهستاني است.

  • موقعیت منطقه در تقسیم بندي مناطق ساختاري ایران

   منطقه مورد مطالعه در تقسیم بندی ساختاری ایران که توسط اشتوکلین ارائه گردیده است در  ناحیه سنندج- سیرجان واقع ميگردد.

معادن

معادن مورد استفاده کارخانه در فاصله  5تا 8 کیلومتری کارخانه واقع شده وذخیره قطعی 55 میلیون تن را دارد که عمدتاً ازانوع مارل(خاک رس-مارل-مارا آهکی –سنگ آهک) تشکیل شده است.

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

آنالیزنمونه ای ازهریک ازمواد معدنی فوق بدین شرح می باشند.

 • معدن سنگ آهک در فاصله 5 کیلومتری کارخانه وبه نام معدن حاجی آباد در حال بهره برداری است که ذخیره 200 میلیون تن اکسید کلسیم رادارد.
 • معدن پوزولان واقع در دهگلان روستای خان آباد، شهرستان قروه استان کردستان در فاصله 200 کیلومتری در شمال کارخانه سیمان غرب واقع شده است.محدوده معدن با مساحت 412.5 هکتار با ذخیره قطعی 52 میلیون تن وذخیره احتمالی 96 میلیون تن تخمین زده شده است.انالیز نمونه ای از آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ سیلیس مصرفی کارخانه از معدن سیلیس کوزران در فاصله 90 کیلومتری شمال غربی کرمانشاه تامین می گردد .آنالیز نمونه ای آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ گچ مصرفی کارخانه ازمعادن استان ودر فاصله 150 کیلومتری به نام معدن گچ جویزر ایوان در نزدیکی ایلام با ذخیره 25 میلیون تن که آنالیز آن به شرحل ذیل می باشد تامین می گردد.
 • سنگ آهن مصرفی کارخانه از معدن( سرمک ملایر-اسد آباد همدان) که درفاصله( 200-70) کیلومتری کارخانه قرار دارد تهیه می شود .
  • محدوده مطالعاتی و موقعیت جغرافیایي معدن

   محدودة مطالعاتي با وسعت حدود100 هكتار، بخشي از نقشه کرمانشاه درباخترایران بین 21 و 34 تا 22 و34 عرض شمالي و 17 و47 تا 18 و47 طول خاوری واقع شده است. این محدوده بخشي از کوهستان بزرگ زاگرس را دربرمي گیرد. شهرکرمانشاه با ارتفاع 1410 متر از سطح دریا در باختر آن قرار دارد. منطقه دارای آب و هوای معتدل کوهستاني است.

  • موقعیت منطقه در تقسیم بندي مناطق ساختاري ایران

   منطقه مورد مطالعه در تقسیم بندی ساختاری ایران که توسط اشتوکلین ارائه گردیده است در  ناحیه سنندج- سیرجان واقع ميگردد.