سیمان پرتلندتیپ 425-1

سیمان پرتلندتیپ 425-1

سیمان پرتلندتیپ 425-1: این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می‌شود،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از:

سیمان پرتلندتیپ 425-1

سیمان پرتلندتیپ 425-1: این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می‌شود،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از: