سیمان پرتلندتیپ ۴۲۵-۱

سیمان پرتلندتیپ ۴۲۵-۱

سیمان پرتلندتیپ ۴۲۵-۱: این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می‌شود،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از: