درباره ما

تاریــــــــخچه : شركت سهامی صنايع سيمان غرب در تاريخ۲۴ مرداد ماه۱۳۵۳ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره۴۳۷مورخ۱۳۵۳/۵/۲۴درادارة ثبت شركتها ومالكيت صنعتي كرمانشاه به ثبت رسيد. شركت درتاريخ ۱۳۵۸/۳/۱۳مشمول بند(ج) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران شناخته وازتاريخ۱۳۵۹/۴/۲هيئت مديره منتخب سازمان صنایع ملي ايران اداره امورآن رابعهده گرفت دراجراي راي مورخ۱۳۶۴/۹/۴صادره ازسوي هيئت پنج نفره موضوع ماده (۲) متمم قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران مطالبات بانكها درابتداي سال ۱۳۵۸به سرمايه تبديل و ازتاريخ۱۳۶۵/۲/۲۴اداره امورشركت توسط هيئت مديره منتخب سهامداران(بانك صنعت ومعدن) صورت پذيرفت. متعاقباً باعنايت بـــه آگهي واگذاري سهام بانك صنعت ومعدن مبني برواگذاري ۶۳۲۵۰۱۰ سهم متعلقه(حدوداً۸۱/۴۶ درصد ازكل سهام شركت)، پيشنهادات واصله درمورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۹مفتوح و نــــــــتيجتاً شركت سيمان فارس وخوزستان باتوجه به توافقنامه شماره ۹۷۷/مسا مورخ۱۳۷۳/۱۱/۱۸ موفق به خـــريدسهام مزبوروازتاريخ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ اداره امور شركت توسط هيئت مـديره منتخب سهامداران انجام گرديد.درتاريخ۱۳۷۴/۸/۲۱سهام شركت صنايع سيمان غرب دربورس اوراق بهادارتهران پذيرفته شد.شركت جزء واحدهاي تجاري اصلي گروه شركت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان مي‌باشد. مرکز اصلی در كيلومتر۱۵ جاده كرمانشاه – همدان و دفتر شرکت در تهران ، انتهای خیابان مطهری-خ سلیمان خاطر نبش کوچه گروس پلاک ۱۱۵ واقع است .

فعاليت اصـــــــــــــلي : موضوع فعاليت شركت طبق مادة ۲ اساسنامه ، ايجاد و بهره‌ برداري ازكارخانجات سيمان و هر نوع خريد وسائل و تأسيسات و مواد و ماشين‌آلات مورد نياز كارخانه و فروش انواع محصولات آن و ايجاد صنايع وابسته به مصالح ساختماني خصوصاً مربوط به سيمان وهر نوع فعاليت مجاز بازرگاني مربوط به موضوع شركت و سرمايه گذاري ومشاركت درشركتهاي ديگر و انجام خدمات آزمايشگاهي مي‌باشد. به موجب پروانه بهره ‌برداري شمارة ۱۲۱۳۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۲/۲۶كه توسط ادارة كل صنايع کـــــــــرمانشاه صادرشده ، بهره‌برداري از كارخانه شركت با ظرفيت ۶۰۰۰۰۰ تن سيمان در اسفند ماه ۱۳۵۶آغاز شده وپروژه افزایش ظرفیت (از۲۰۰۰ تن به۴۰۰۰ تن درروز) در اردیبهشت مــــــاه ۱۳۸۷ افتتاح رسمی گردیده ودرتاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ ،پروانه بهره برداری به شماره ۱۲/۲۷۹۷۶ به مقدار ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن سیمان ســـــــــــــالانه توسط ســـــازمان صنایع ومعادن کرمانشاه صادر گردیده است .

شرکت صنایع سیمان غرب (سهامی عام) به عنوان یکی ازشرکت های تابعه سیمان فارس وخوزستان می باشد که دربهمن ماه ۱۳۵۶ باظرفیت ۲۰۰۰ تن سیــــــــمان در روز به بهره برداری رسید.همجنین درفاصله زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۱ باصرف هزینه ای معادل ۱۰۷ میلیارد تومان پروژه افزایش ظرفیت تولید از ۲۰۰۰ تن به ۴۰۰۰ تن درروز انجام وبهره برداری آن در ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ باهمکاری شرکت اف ال اشميت انجام گردید.این کارخانه بااستفاده ازمعادن بسیار غنی مواد اولیه وبا بهره گیری ازدانش وتخصص بالای مهندسین وکارکنان با تــجربه وماشین آلات مجهز وآزمایشگاههای ایکس ری،شیمی وفیزیک به همراه تیم کنترل کیفی محصولات خودرادرردیف بهترین ها قرار داده است.بطوریکه علاوه برتـــــــامین نیاز داخلی ، درخارج ازکشور نیز محصولات خود رابه صورت کلینکر،سیمان پرتلند نوع یک( کلاس ۴۲۵-۱ و۵۲۵-۱)، تیپ ۲،تیپ ۵ درکیسه های ۵۰ کیلویی استاندارد وکیسه پالتبندی وشیرینگ شده یا جامبوبگ (فله )عرضه می نماید.این کارخانه قادراست محصولات خودرا مطابق بااستاندارد های جهانی تولید وعرضه نماید.