لینک شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

موضــوع فعالیــت های شرکت 

تهیــه ، خریــد و فــروش انــواع ســیمان و کلینکــر و نیــز کلیــه مصالــح سـاختمانی در داخـل و خـارج از کشـور و صـادرات آن بـه کلیـۀ کشـورهای جهـان و همچنیـن واردات کلیـۀ ماشـین آالت و مـواد اولیـۀ مرتبــط بــا مصالــح ســاختمانی و ســیمان مــورد نیــاز شــرکت های داخــل کشــور و مشــارکت و ســرمایه گــذاری در کلیــە ی کارخانجــات تولیـدی و صنعتـی سـاختمانی و همچنین تاسـیس شـرکت در صنعـت سـیمان .