ما انتقام حاج قاسم را با جهاد اقتصادی می گیریم .شرکت صنایع سیمان غرب