تشکیل جلسه

تشکیل جلسه بررسی راهکارهای پیشبرد اهداف شرکت با حضور مدیر عامل محترم ،مدیران و سرپرستان گرامی شرکت صنایع سیمان غرب