آگهی مناقصه عمومی 5-99 حفاري اكتشافي و نمونه برداري معدن آلوويوم كارخانه سيمان غرب

آگهی مناقصه عمومی 5-99

حفاري اكتشافي و نمونه برداري معدن آلوويوم كارخانه سيمان غرب

شرکت صنایع سیمان غرب در نظر دارد عملیات حفاري اكتشافي و نمونه برداري با استفاده از دستگاه دريل واگن چكش پايين مجهز به سيستم غبارگير در معدن آلوويوم خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت های معتبر واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه به محل کارخانه واقع درکرمانشاه،کیلومتر 15 جاده همدان مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را به همراه سپرده تعیین شده در متن شرایط مناقصه حداکثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه  مورخ 99/12/28 به نشانی فوق – امور اداری (قسمت دبیرخانه)- تحویل نمایند. این شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود. بدیهی است مدارک و اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت به نشانی: www.gharbcement.com نیز قابل دریافت می باشد. در ضمن، هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.