خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۳۹۹ شرکت سیمان غرب

شرکت سیمان غرب با ۴۴ درصد رشد فروش به رشد سود خالص ۷۹ درصدی در سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست یافت.