واحدهای سیمان غرب

مدیریت

پشتیبانی (مالی واداری )

معادن

آزمایشگاه و کنترل کیفیت

روایط عمومی

واحد فروش

دفترفنی

واحد تولید (برق – مکانیک- تولید)

بهداری

محیط زیست