هیات مدیره سیمان غرب

منوچهر قائمي رئیس هیئت مدیره
حمید اقبالیان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
جعفر رحمان زاده  عضو هیئت مدیره
ريحان سروش مقدم عضو هیئت مدیره
حميد رضا منجي عضو هیئت مدیره