هیات مدیره سیمان غرب

منوچهر قائمي رئیس هیئت مدیره
سید محمد میر شفیعی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
جعفر رحمان زاده  عضو هیئت مدیره
ريحان سروش مقدم عضو هیئت مدیره
حميد رضا منجي عضو هیئت مدیره