هیات مدیره سیمان غرب

هیات مدیره سیمان غرب

منوچهر قائمي رئیس هیئت مدیره
سید محمد میر شفیعی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
سعید افروزی  عضو هیئت مدیره
حمید رضا گلشاهی عضو هیئت مدیره
حميد رضا منجي عضو هیئت مدیره