هیات مدیره سیمان غرب

ريحان سروش مقدم عضو هیئت مدیره
حمید اقبالیان عضو هیئت مدیره
جعفر رحمان زاده
منوچهر قائمي رئیس هیئت مدیره
حميد رضا منجي عضو هیئت مدیره