هیات مدیره سیمان غرب

ريحان سروش مقدم عضو هیئت مدیره
حسين مدرس خياباني عضو هیئت مدیره
شاهرخ پزشگ نایب رئیس هیئت مدیره
منوچهر قائمي رئیس هیئت مدیره
حميد رضا منجي عضو هیئت مدیره