مهندس میر شفیـعی سکان هدایت شرکت صنایع سیــمان غرب را بر عهده گرفت.

باحکم مدیرعامل محترم هلدینگ سیمان فارس و خوزستان مهندس میر شفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب منصوب شد .به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب درجلسه ای با حضور جناب آقای دکتر فرمانی ، معاونت محترم امور اقتصادی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و  جناب آقای رحیمی ، مدیر محترم حراست هلدینگ   ، مراسم معارفه آقای مهندس سید محمد میر شفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 1398/03/27  به همراه مدیران این مجموعه برگزار گردید.