مهندس میر شفیـعی،مدیر عامل شرکت صنایع سیـمان غرب در نخستین روزهای کاری

دیـدار مهندس میر شفیـعی ، مدیر عامل شرکت صنایع سیـمان غرب

در نخستین روزهای کاری خود با همکـاران واحدهای مختلف کارخـانه

به گزارش روبط عمومی سیمان غرب ، مهندس میر شـفیعی در اولین روز کاری خود با همکاران واحدهای مختلف کارخانه دیدار وگفتگو کردند.این دیدارها در راستای معارفه وآشنایی همکاران ومسئولیتهای آنان بود که از نزدیک پتانسیل ها ونقاط قوت وضعف را مورد بررسی قراردهند . مهندس میر شفیعی دراولین روز کاری خود با مدیران وهمکاران واحدهای فروش ، بازرگانی ، اداری و مالی دیدارکردند وهمچنین صبح امروز به اتفاق مهندس حیدری ،مدیر کارخانه از واحدهای دفتر فنی و آزمایشـگاه بازدید و با مدیران و همکاران  گفتگو کردند.

مدیرعامل سیمان غرب بیان نمودند : درهیچ مجموعه ای موفقیت حاصل نخواهد شد مگر با وحدت ، همدلی وباتکیه بر دانش وتوان مضاعف که می طلبد بادلسوزی عوامل نسبت به اجرای درست وظایف محوله بیش از پیش کوشا باشیم و امید است با توکل بر خداوند متعال  ، اراده ی راسخ و با روحیه جهادی ، همدلی و وجود پتانسیل های ارزشمند نیروی انسانی مجموعه، گامهای استوارتری در راه خدمت به این مرزو بوم برداریم .