مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 5- 98 -انجام خدمات امور جاری خرید

آگهی مناقصه عمومی 5-98 انجام خدمات امور جاری خرید

شرکت صنایع سیمان غرب در نظر دارد انجام خدمات امور جاری خرید خود را به وسیله سه دستگاه خودرو وانت پیکان الزاماً مدل 1390 به بالا ( با ارائه اسناد وسیله نقلیه )  را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به        موسسه های معتبر واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه به محل کارخانه واقع درکرمانشاه،کیلومتر 15 جاده همدان مراجعه و پیشنهاد قیمت خود را به همراه سپرده تعیین شده در متن شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1398/9/30 به نشانی فوق- امور اداری (قسمت دبیرخانه)- تحویل نمایند. این شرکت در قبول یا رد هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود. بدیهی است مدارک و اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت به نشانی: www.gharbcement.com نیز قابل دریافت می باشد. در ضمن، هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

   امور خريد و تامين

شرکت صنایع سیمان غرب ( سهامی عام )

شرایط مناقصه عمومی 5-98 انجام خدمات امور جاری خرید

انجام خدمات امور جاری خرید