آگهی مناقصه عمومی 5-99

حفاري اكتشافي و نمونه برداري معدن آلوويوم كارخانه سيمان غرب