مدیران سیمان غرب

 

مدیرعامل : دکتر حمید اقبالیان

مدیر کارخانه : مهندس بهزاد مرادی

  • مدیر مالی : مجید آزرده دست

مدیر بهبود سیستم ها و روشها : مهندس جلال حیدری

مدیر دفتر فنی : مهندس سعید نوروزی

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی : رحیم بیداق بیگی

  مدیر مکانیک: مهندس امیر محمد خواجوند احمدی

   مدیر فروش : نورالدین اشرفی

مدیر کنترل کیفیت : مهندس کریم محمد پناه

مدیر تحقیق و توسعه : وامق رسولی

  • مدیر بازرگانی : مهندس کاوان لهونی
  • مدیر حراست : منصور کمالیفرد
  • مدیر حسابرسی داخلی : شهرام فرهادی