مدیران سیمان غرب

 • مدیر کارخانه : مهندس بهزاد مرادی
 • مدیر مالی : مجید آزرده دست
 • مدیر بهبود سیستم ها و روشها : مهندس جلال حیدری
 • مدیر دفتر فنی : مهندس سعید نوروزی
 • مدیر منابع انسانی : رحیم بیداق بیگی
 • مدیر تولید : مهندس سیامک کمیلی
 • مدیر مکانیک: مهندس امیر محمد خواجوند احمدی
 • مدیر بازرگانی : مهندس کاوان لهونی
 • مدیر فروش : نورالدین اشرفی
 • مدیر حراست : منصور کمالیفرد
 • مدیر حسابرسی داخلی : شهرام فرهادی
 • مدیر کنترل کیفیت : مهندس کریم محمد پناه