محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی

شرکت سیمان غرب در راستای اعتقاد راسخ و باور قلبی همه مدیران و کارکنان به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با استقرار واحد محیط زیست در جهت رعایت الزامات قانونی توسعه پایدار و کاهش آلودگی ها اقدام نموده وفراترازاستانداردها و شاخص های زیست محیطی گام بلندی در جهت بهبود وضعیت محیط زسیت بر داشته است. بطوری که از طرف سازمان محیط زیست بارها مورد تشویق قرار گرفته است. از مهمترین اقدامات انجام گرفته در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تحقق استاندارد ۲۵درصد از مساحت کل کارخانه به فضای سبز با توجه به اینکه مساحت کل کارخانه ۷۵ هکتار بوده ۳۰ هکتار آن به فضای سبز اختصاص یافته یعنی نزدیک به ۲ برابر استاندارد محیط زیست.
 • استقرار سیستم آنلاین غبار سنج Onlin Monitoring
 • اجرای سیستم تصفیه خانه پیشرفته
 • اجرای طرح سیستم آبیاری قطره ای
 • ترویج فرهنگ زیست محیطی و توجه به سلامت محیط زیست از طریق توسعه برنامه های آموزشی و برگزاری مراسم به مناسبت های زیست محیطی
 • اجرای طرح خود اظهاری:

بر اساس قرارداد با یکی از شرکتهای معتمد سازمان محیط زیست ذرات گرد وغبار و گازهای خروجی از دودکشهای الکترو فیلترها و بگ فیلترها همچنین پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب و هوای محیط هر سه ماه یکبار اندازه گیری می گردد که نتایج حاصله بیانگر رعایت استانداردهای سازمان محیط زیست است.

 • اصلاح الگوی مصرف کارخانه و استفاده جایگزین انرژی های پاک بخصوص استفاده از گاز به جای مازوت ، حذف ظروف یکبار مصرف ، اجرای اتوماسیون
 • اجرای مدیریت پسماندهای عادی و ویژه.
 • اجرای برنامه بهینه سازی مصرف انرژی.
 • تهیه و اجرای سیستم جامع مدیریت زیست محیطی
 • برگزاری جلسات کمیته محیط زیست به صورت منظم در هر ماه
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp