سیمان تیپ ۵

سیمان تیپ۵

 این سیمان براي مصرف در بتن‌هایی که در معرض حمله سولفات‌ها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به سیمان ضدسولفات شهرت دارد. این نوع سیمان وقتی به کار می‌رود که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد. از این سیمان اساساً وقتی استفاده می‌شود که خاك یا آب زیرزمینی که در تماس با ساختمان بتنی قرار دارد، مقدار زیادي املاح سولفات داشته باشد. مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از:

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp