سیمان تیپ 2

سیمان تیپ2

سیمان تیپ2: سیمان تیپ 2 سیمانی است که در آن درصد فاز C₃A حداکثر 8 وباحرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات هاي در حد متوسط لازم باشد به کار می رود. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می‌گیرد و در گیرش حرارت کمتري تولید می کند.. ،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از:

سیمان تیپ2

سیمان تیپ2: سیمان تیپ 2 سیمانی است که در آن درصد فاز C₃A حداکثر 8 وباحرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفات هاي در حد متوسط لازم باشد به کار می رود. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می‌گیرد و در گیرش حرارت کمتري تولید می کند.. ،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از: