استاندارد ها

صنایع سیمان غرب جهت استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و محصولات خود همگام با تحولات جهانی با ایجادتضمین خاطر مشتریان موفق به استقرار سیستم های بین المللی ذیل گردیده است.

 • اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 18001:2007 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 :2005 از شرکت ASCB انگلستان
 • اخذ گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001:2011 از شرکت QA اتریش
 • استقرار استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2009
 • اخذ نشان CE برای کلیه محصولات از شرکت DEDAL بلغارستان
 • سند راهبردی و مدیریت استراتژیک با استفاده از مدل BSC
 • گواهی نامه اهتمام به کیفیت از جایزه ملی کیفیت
 • گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI
 • اخذ استاندارد اجباری برای کلیه محصولات تولیدی

صنایع سیمان غرب جهت استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و محصولات خود همگام با تحولات جهانی با ایجادتضمین خاطر مشتریان موفق به استقرار سیستم های بین المللی ذیل گردیده است.

 • اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 18001:2007 از شرکت SGS سوئیس
 • اخذ گواهینامه مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 :2005 از شرکت ASCB انگلستان
 • اخذ گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001:2011 از شرکت QA اتریش
 • استقرار استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2009
 • اخذ نشان CE برای کلیه محصولات از شرکت DEDAL بلغارستان
 • سند راهبردی و مدیریت استراتژیک با استفاده از مدل BSC
 • گواهی نامه اهتمام به کیفیت از جایزه ملی کیفیت
 • گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI
 • اخذ استاندارد اجباری برای کلیه محصولات تولیدی