جلســه هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 1397/04/27

برگزاری جلســه هیئت مدیره شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 1397/04/27

جلسه هیئت مدیره شرکت صنایع سیـمان غرب با حضور آقایان :   مهندس قائمی ، رئیس محترم هیئت مدیره ،   مهندس پزشگ ، نایب رئیس محترم هیئت مدیره ،  مهندس سروش مقدم ، عضوء محترم هیئت مدیره ،  مهندس منجی ، عضوء گرامی هیئت مدیره ، دکتر اقبالیـان ، مدیر عامل  وعضـوء  هیئت مدیره وهمچنین آقای آزرده دست مدیر مالی شرکت صنایع سیمان غرب  در تاریخ 1397/04/27 برگزار گردید. دراین جلسه ضمن تقدیر وسپاسگزاری از زحمات آقای مهندس پزشگ در طول دوران همکاری ،آقای مهندس  جعفر رحمان زاده  بجای ایشان معرفی گردید ، از درگاه ایزد منان مزیـد توفیق خدمت جهت پیشبرد اهـداف مجموعه و بهروزی برای ایشـان خواستاریم .