تسلیت کرمانشاه

با غم انگیز ترین حالت امروز چه کنم .

پیام تسلیت و ابراز همدردی خود را به کلیه مصیبت زدگان زلزله اعلام می داریم .(شرکت صنایع سیمان غرب)