تحقق آرزوی 28 ساله جامعه کارگری ایران

تحقق آرزوی 28 سـاله  جامعه کارگــری ایران

 

وزیر کار مطرح کرد :

آرزوی 28 سـاله جامعه کـارگری ایران محقق می شود .

 هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران باتوجه به افزایش روز افزون قراردادهای موقت کار در سال های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار ، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد،تصویب کرد . 

به گزارش سیـمان تأمین شستا ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت : در اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارک فجر به پیشنهاد وزارت کار آرزوی 28 ساله جامعه کارگری ایران ، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت 4 سال تعیین شد .

در جلسه هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کاردر سال های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار ، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد،تصویب کرد .

در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر همان مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه  محاسبه خواهد شد .

تحقق آرزوی 28 سـاله  جامعه کارگــری ایران

 

وزیر کار مطرح کرد :

آرزوی 28 سـاله جامعه کـارگری ایران محقق می شود .

 هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران باتوجه به افزایش روز افزون قراردادهای موقت کار در سال های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار ، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد،تصویب کرد . 

به گزارش سیـمان تأمین شستا ، محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت : در اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارک فجر به پیشنهاد وزارت کار آرزوی 28 ساله جامعه کارگری ایران ، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت 4 سال تعیین شد .

در جلسه هیئت وزیران در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کاردر سال های اخیر و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار ، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد،تصویب کرد .

در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته اند، حداکثر همان مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه  محاسبه خواهد شد .