بازدیدمدیرعامل شرکت سیـمان صفرالکیطان بصره از کارخانه سیمان غرب

مذاکـره آقای رعد حسن (Raad Hassan  ) مدیر عامل شرکت سیمان صفرالکیطان باآقای مهندس میـر شفیعی ، مدیرعامل شرکت صنایع سیـمان غرب

بازار عراق ، گرچه طعم اقتصادی فراوانی برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است اما در عین حال وضعیت رقابت برای ایران بسیار مساعد تر می باشد که با نگاه به هم مرز بودن کشور عراق با استان کرمانشــاه و توجه به اهمیت نزدیکی و تفاهم فرهنگی و مذهبی میان ایران وعراق ،راه را برای توسعه و پیوند بهتر ارتباط آسانتر کرده است .

نگاه ویژه ی مسئولان کشور به بازار عراق  و وجود همکاری های فراوان در پروژه های مختلف با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و در راستای بهبود شرایط در روابط اقتصادی و همچنین نگــاه به اخذ قراردادهایی با درنظر گرفتن کاهش هزینه های حمل ، موجب شد آقای  رعد حسن (Raad Hassan  )  مدیر عامل شرکت سیـمان صفرالکیطان از کارخانه سیمان غرب بازدید کنند.

پیرو هماهنگی های بعمل آمده آقای رعد حسن(Raad Hassan  ) مدیر عامل شرکت سیمان صفر الکیطان ( واحد آسیاب سیمان در شهر بصره عراق ) با میـر شفیعی،مدیر عامل شرکت سیـمان غرب و مدیران شرکت جهت خــرید کلینکر برای کارخانه آسیاب سیــمان بصره وارد مذاکره شدند .

مذاکـره آقای رعد حسن (Raad Hassan  ) مدیر عامل شرکت سیمان صفرالکیطان باآقای مهندس میـر شفیعی ، مدیرعامل شرکت صنایع سیـمان غرب

بازار عراق ، گرچه طعم اقتصادی فراوانی برای کشورهای همسایه ایجاد کرده است اما در عین حال وضعیت رقابت برای ایران بسیار مساعد تر می باشد که با نگاه به هم مرز بودن کشور عراق با استان کرمانشــاه و توجه به اهمیت نزدیکی و تفاهم فرهنگی و مذهبی میان ایران وعراق ،راه را برای توسعه و پیوند بهتر ارتباط آسانتر کرده است .

نگاه ویژه ی مسئولان کشور به بازار عراق  و وجود همکاری های فراوان در پروژه های مختلف با توجه به اهمیت توسعه ارتباطات و در راستای بهبود شرایط در روابط اقتصادی و همچنین نگــاه به اخذ قراردادهایی با درنظر گرفتن کاهش هزینه های حمل ، موجب شد آقای  رعد حسن (Raad Hassan  )  مدیر عامل شرکت سیـمان صفرالکیطان از کارخانه سیمان غرب بازدید کنند.

پیرو هماهنگی های بعمل آمده آقای رعد حسن(Raad Hassan  ) مدیر عامل شرکت سیمان صفر الکیطان ( واحد آسیاب سیمان در شهر بصره عراق ) با میـر شفیعی،مدیر عامل شرکت سیـمان غرب و مدیران شرکت جهت خــرید کلینکر برای کارخانه آسیاب سیــمان بصره وارد مذاکره شدند .