استاندارد و تضمین کیفیت

استانداردهای کیفیت

امروزه تعهد هر سازمان به استاندارد های كیفیت مهمترین ركن در بقای آن محسوب می شود. استاندارد كیفیت شامل دو بخش اساسی استاندارد سازی كیفیت محصول و استاندارد سازی كیفیت فرایندها می باشد.

استاندارد كیفیت محصول

در بخش محصول لزوم استاندارد سازی مواد اولیه، محصولات میانی و محصولات نهائی مطرح است.

استاندارد كیفیت فرآیند

استاندارد كیفیت فرایند شامل استاندارد سازی كلیه فرایندهای انجام شده در شركت اعم از مدیریتی، اداری، تولیدی و توسعه ای می شود.